" เป็นหลักสูตรที่รับการรับรองคุณวุฒของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับการรับรองจาก กพ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 "

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาศึกษาทั่วไป 1
3
-
วิชาศึกษาทั่วไป 2
3
-
วิชาศึกษาทั่วไป 3
3
5671101
สถิติสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5671201
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
5671202
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาศึกษาทั่วไป 4
3
-
วิชาศึกษาทั่วไป 5
3
-

วิชาศึกษาทั่วไป 6

3
-
วิชาเลือก 1
3
-
วิชาเลือก 2
3
5671701
โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3(.2-2-5)
5672601
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
3(.2-2-5)
 
รวม
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาศึกษาทั่วไป 7
3
-
วิชาศึกษาทั่วไป 8
3
-

วิชาเลือก 3

3
-
วิชาเลือก 4
3
5672101
คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5672501
การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาศึกษาทั่วไป 9
3
-
วิชาศึกษาทั่วไป 10
3
-
รายวิชาเลือกเสรี 1
3
5672301
การโปรแกรมบนระบบข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
3(2-2-5)
5672304
การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
5673301
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
.5673601
การกำหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 
รวม
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 5
 3
-
รายวิชาเลือกเสรี 2
 3
5672602
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 3(2-2-5)
5673101
พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 3(2-2-5)
5673602
การประกันคุณภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5673603
การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 6
 3(2-2-5)
-
วิชาเลือก 7
 3(2-2-5)
5673501
การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร
 3(2-2-5)
5673604
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5673605
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5673606
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 8
3
5674501
การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีม
3(2-2-5)
5674801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2(90)
5674901
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5674902
โครงงานนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 
รวม
14 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
-
วิชาเลือก 8
3
5674501
การพัฒนาเซอฟต์แวร์เป็นทีม
3(2-2-5)
5674891
การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(45)
5674901
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
5674902
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 
รวม
13 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5674802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5(450)
 
รวม
5 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5674892
สหกิจศึกษา
6(640)
 
รวม
6 หน่วยกิต

 

'' เป็นหลักสูตรใหม่ ได้รับการรับรองจาก กพ. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ''

 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1500103+
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (English for Communication and Study Skills)
3(3-0-3)
4000407+
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)
3(2-2-3)
3591105+
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
3(3-0-3)
5671101
พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม (Fundamentals of Engineering Mathematics)
3(3-0-3)
5671103
การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Algorithms Design and Analysis)
3(2-2-3)
5671701
โครงสร้างคอมพิวเตอร์ (Computer Organization)
3(2-2-3)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
2500101+
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development)
3(3-0-3)
1500105
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า (Information and Study Skills)
3(3-0-3)
5671102
คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
3(2-2-3)
5671201
โครงสร้างข้อมูลเชิงประยุกต์ (Data Structure Applies)
3(2-2-3)
5671301
การโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Language Programming)
3(2-2-3)
5672102
คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน (Foundations of Computer Graphics)
3(.2-2-3)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
3(3-0-3)
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Communication)
3(3-0-3)
2500103+
วิถีโลก (Global Ways)
3(3-0-3)
.
รวม
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3561204+
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Introduction to Business Operation)
3(3-0-3)
5672310
การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)
3(2-2-3)
5672401
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication & Computer Network)
3(2-2-3)
5672502
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Systems & Design)
3(2-2-3)
5672601
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)
3(2-2-3)
5672302
กลยุทธ์และสถาปัตยกรรมการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Business Architecture)
3(2-2-3)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Fields of Study)
3(3-0-3)
5672501
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design)
3(2-2-3)
5672602
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)
3(3-0-3)
5672701
ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงแบบเครื่องแม่ข่าย (Operating System & Server Configure)
3(2-2-3)
5672303
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงรับ-ให้บริการ (Client Server Software Development)
3(2-2-3)
5672402
การวางแผนและการจัดการเครือข่ายในองค์กร (Corporate Network Planning & Manage)
3(2-2-3)
.
รวม
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)
3(3-0-3)
2500104+
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environment)
3(3-0-3)
4000106+
การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making)
3(3-0-3)
.
รวม
9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
4094407+
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)
 3(3-0-3)
5673601
การกำหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ (Software Requirement Specification)
 3(3-0-3)
5673602
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ (Software Process and Quality Assurance)
 3(2-2-3)
5673603
การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ (Software Construction and Evolution)
 3(2-2-3)
5673301
วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia System Engineering)
3(2-2-3)
5673401
การสร้างความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Security)
3(2-2-3)
5673402
ระบบการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication System)
3(2-2-3)
.
รวม
21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5674401
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบไร้สาย (Wireless Application Development)
3(2-2-3)
5673604
การบริหารโครงแบบซอฟต์แวร์ (Software Configuration Management)
 3(2-2-3)
5673605
การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Validation and Verification)
 3(2-2-3)
5674601
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
3(3-0-3)
5674801
ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Training Camp)
2(90)
5674901
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Seminar)
3(1-4-3)
5674902
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Project)
3(2-2-3)
.
รวม
20 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
5674802
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
5(450)
.
รวม
5 หน่วยกิต
.
:: Back ::