กิจกรรมงาน Goodbye senior สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม " งาน Goodbye senior สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความซาบซึ้งก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายในการมีการแสดงโชว์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่ 3 บรรยากาศภายในงานสนุกสนานมากมาย

   

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัออบรม หลักสูตร หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น อัลกอริทึม โดยวิทยากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

   

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ขอแสดงความยินดีกับนายนุภาวัฒน์ ชัยรัตน์ และนางสาวสุรินธรณ์ อินญาศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ผลงานส่งเข้าประกวดคือ โครงงานระบบซื้อ-จองทริปท่องเที่ยวบนแทบเล็ตแอนดรอยด์

       
   

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพันธ์ สิทธิกัน, นายมงคล ปงกา และนายชยุต ไชโย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ผลงานส่งเข้าประกวด คือ โครงงานระบบจัดการลางานจองพนักงานในองค์กร

       
   

การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ก่อนการส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

       
   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องอ่องออ 3 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัดอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์" วิทยากรคือ คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ

       
   

โครงการเตรียมความพรอ้มนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ สัมมนาสาขาวิชา อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัดอบรมของนักศึกษารุ่นพี่ที่อบรมให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ในหัวข้อ "หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น อัลกอริทึม"

       
   

โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 , 11 , 14 มิถุนายน และวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 2. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 3. โรงเรียนแม่สุกศึกษา 4.โรงเรียนสุนทรศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

       
   

กิจกรรม Goodbye Senior ' 58

กิจกรรม " งาน Goodbye senior '58 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความซาบซึ้งก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายในการมีการแสดงโชว์จากนักศึกษา ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่ 3 บรรยากาศภายในงานสนุกสนานมากมายและมีนักศึกษารุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

       
   

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องอ่องออ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ถ่ายทอดความรู้ หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา บรรยายถึงประสบการณ์ในการฝึกสหกิจศึกษา ใหกับ้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์รุ่นน้อง

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับรางวัลชนะเลิศโครงงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศุภกิจ แซ่หย่าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และนายจตุพร จักษุบท , นายธวัชชัย ใหม่มาเมือง , นายธัชพล สุธรรมมา และนายอนุรักษ์ วรรณผ่องใส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2/2561

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับใบประกาศนียบัตร ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายศุภกิจ แซ่หย่าง , นายยุทธการ มิตรสาธิต และนายยงยศ ปุ๊ดกันทา ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561

       
   

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นักเรียนโรงเรียนแม่สันวิทยาเข่้ารับการอบรม หลักสูตร " Python ขั้นพื้นฐาน” วิทยากรอบรม คือ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

       
   

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนทุ่งอุดม จ.ลำปาง เป็นการจัดอบรม หลักสูตร " Python ขั้นพื้นฐาน” วิทยากรอบรม คือ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

       
   

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ กศน.ตำบลบ้านสา จ.ลำปาง เป็นการจัดอบรม หลักสูตร "เทคนิคการตกแต่งภาพเบื้องต้น” วิทยากรอบรม คือ อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล

       
   

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมเอบรมความรู้ด้านวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอ่องออ 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัดอบรม หลักสูตร “เทคนิค และการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นอย่างมืออาชีพ” วิทยากรอบรม คือ คุณธนชัย กรุณาดวงจิตร ที่ปรึกษาบริษัทชินณทรัพย์

       
   

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาสาขาวิชา อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัออบรม หลักสูตร หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น อัลกอริทึม โดยวิทยากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 3

       
   

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในงาน ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 13"

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในงาน ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 13" ในวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสนุกในการเล่นเกมส์ในครั้งนี้ด้วย

       
   

กิจกรรม Goodbye senior วิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรม Goodbye senior วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความซาบซึ้งก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายในการมีการแสดงโชว์จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่ 3 บรรยากาศภายในงานสนุกสนานมากมายและได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า ของสาขาวิชาครั้งที่ 2 โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

       
   

โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 3 ได้เข้ารับการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรในครั้งนี้ คือ Mr.Oliver Leonard Dilley หัวข้อการอบรม “Speaking English and conversation “

     

 

       
   

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทมะนาวซอฟต์แวร์ จังหวัดเชียงใหม่

       
   

กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

การแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดซุ้มและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาวิชาฯที่จบในปีการศึกษานี้ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       
   

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นการจัดอบรมหลักสูตร "สหกิจศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 " โดยวิทยากรในครั้งนี้ คือ คุณทวินันท์ วัฒนา จากหน่วยงาน VSI Grop Company

       
   

โครงการเศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

       
   

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ กาแล 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัออบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming) วิทยากรอบรม คือ คุณเสริมศักดิ์ เลิศพรพิสิฐ ตำแหน่ง Software Engineering สังกัด EVERFID Ordinary Partnership (Thailand)

       
   

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องอ่องออ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นการจัออบรม หลักสูตร หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น อัลกอริทึม โดยวิทยากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมใหม่ โดยนายศุภกิจ แซ่หยาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้

       
   

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows” โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์

       
   

กิจกรรมรับน้องรหัส 60 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมรับน้องรหัส 60 ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ปี2และ 3 พารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาได้ทำการไหว้ศาลพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ ประตู2 หลังจากนั้นได้รวมตัวกันที่ด้านข้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำกิจกรรมการหาพี่รหัส,น้องรหัส และคู่บัดดี้ โดยนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

       
   

กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายอุตสาหกรรม 4.0

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายอุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง "การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม" โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

       
   

กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายอุตสาหกรรม 4.0

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการค่ายอุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนทุ่งอุดม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง "การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม" โดยวิทยากรในครั้งนี้คือ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โคงงานสหกิจศึกษาดีเด่น

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงงานสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้คัดเลือกและส่งผลงานของนักศึกษาเข้าประกวด จำนวน 2 โครงงาน ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ อับดับที่ 1 ดังนี้

1.โครงงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อผลงาน โครงงาน ระบบ Mobile Wallet โดยนายมานัสพงศ์ ร้องวารีและนายวิทยา นิลเพชร

2.โครงงานสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรม ชื่อผลงาน โครงงาน ระบบจัดการรถยนต์และพนักงาน บริษัท เอ็ม จี โปรเกรซ จำกัด โดยนายณัฐพล ปาลีและนายสุริยา จันมา

       
   

กิจกรรมงาน Goodbye senior คืนสู่เหย้าชาววิศวกรรมซอฟต์แวร์ และงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า ครั้งที่ 2

กิจกรรม " งาน Goodbye senior คืนสู่เหย้าชาววิศวกรรมซอฟต์แวร์ และงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า คร้ังที่ 2" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความซาบซึ้งก่อนการจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายในการมีการแสดงโชว์จากนักศึกษา ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่ 3 บรรยากาศภายในงานสนุกสนานมากมายและได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่า ของสาขาวิชาครั้งที่ 2 โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ที่จบการศึกษาแล้วมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7

นายจักรพันธ์ สิทธิกัน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับนักเรียน/นักศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7 ชื่อผลงาน "นาฬิกาโคมไฟรักษ์โลก"

       
   

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอตฟ์แวร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7

นายพลพชร วงศ์วารเตชะ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับนักเรียน/นักศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ไอทีรักษ์โลก ครั้งที่ 7 ชื่อผลงาน "รถม้าบรรเลง"

       
   

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการอบรมบริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและการอบรมบริการวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสาขาวิชาฯ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้แก่บุคคลที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสนุกและจุดบริการสแกนไวรัสฟรี

กิจกรรมการอบรมบริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดการอบรม "เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วิทยากรการอบรมคือ อาจารย์ญาดา ตาเมืองมูล

       
   

โครงการอบรมความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการอบรมความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 4 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ด้านงานประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก

     

 

   

กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

การแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดซุ้มและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาวิชาฯที่จบในปีการศึกษานี้ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

       
   

คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ทางคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางสาขาวิชา

       
   

การปฐมนิเทศก่อนนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 12.30 น. ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ ก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา และได้ชี้แจงเรื่องเอกสาร วิธีการปฏิบัติงานระหว่างออกฝึกสหกิจศึกษาในครั้งนี้

      << Start ต่อไป 1 2 ต่อไป End >>