ระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


ลำดับการประชุม/ปีการศึกษา
วันที่
รายงานสรุปการประชุม
2/2563
18 มีนาคม 2563
1/2563
27 มกราคม 2563
3/2562
24 ตุลาคม 2562
2/2562
20 สิงหาคม 2562
1/2562
17 มิถุนายน 2562
4/2561
22 มีนาคม 2562
3/2561
29 ตุลาคม 2561
2/2561
220 สิงหาคม 2561
1/2561
12 มิถุนายน 2561
6/2560
23 เมษายน 2561
5/2560
10 เมษายน 2561
4/2560
12 กุมภาพันธ์ 2561
3/2560
20 พฤศจิกายน 2560
2/2560
17 ตุลาคม 2560
1/2560
8 สิงหาคม 2560
6/2559
31 พฤษภาคม 2560
5/2559
9 พฤษภาคม 2560
4/2559
20 มกราคม 2560
3/2559
19 ธันวาคม 2559
2/2559
17 สิงหาคม 2559
1/2559
6 มิถุนายน 2559

เอกสารเผยแพร่ภายนอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์


รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาฯ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
ดูตัวบ่งชี้ที่ได้รับการประเมิน
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
ดูผลคะแนนการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2553
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2552
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2550
ดูผลคะแนนการประเมิน