ชื่อผลงานการสร้างซอฟต์แวร์แบบฝึกกระตุ้นพัฒนาการ เพื่อการดูแลรักษาและฟื้นฟูเด็ก พัฒนาการช้า สมาธิสั้น และออทิซึม
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
ผู้ดำเนินโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ และ คณะวิจัย
ปีงบประมาณ2557
หน่วยงาน/บุคคลที่รับบริการวิชาการบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตซอฟต์แวร์แบบฝึกกระตุ้นพัฒนาการจากระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายและสามารถกระตุ้นหรือฝึกได้เอง

ชื่อผลงานการ์ตูนแอนิเมชันการละเล่นพื้นบ้านไทย
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้ดำเนินโครงการ นายพรหมินทร์ พรหมเทพ นางสาวสุกัญญา มานพ และ นายปัญญา ทำลี้
ปีงบประมาณ2557
หน่วยงาน/บุคคลที่รับบริการวิชาการบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

ชื่อผลงานการ์ตูนแอนิเมชันการละเล่นพื้นบ้านไทย
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้ดำเนินโครงการ -
ปีงบประมาณ2555
หน่วยงาน/บุคคลที่รับบริการวิชาการบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
   
ชื่อผลงาน การ์ตูนแอนิเมชันนิทานอีสป
หัวหน้าโครงการ ผผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้ดำเนินโครงการ นางสาวปภัสรา โยธา
ปีงบประมาณ 2557
หน่วยงาน/บุคคลที่รับบริการวิชาการ บุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
   
ชื่อผลงาน การ์ตูนแอนิเมชันนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผู้ดำเนินโครงการ

1. นายปิติพงค์ โกมลศิรินาถ , 2. นายวรวัฒน์ กันทะหล้า , 3. นายธรรมนาถ พิมพิศาล , 4. นายอรุณศิลป์ อ่อนจ้าย ,

5. นส.รัมย์รดา สิริสุนทรชัย , 6. นส.นุชธิดา ยาวิไชย

ปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน/บุคคลที่รับบริการวิชาการ บุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านของภาคเหนือ
   
ผลงานของกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สื่อประสม ในการบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม
 
ผลงานโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์