การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 611226601 ]
ปีการศึกษา 2563 (รหัสกลุ่ม 61)
รูปแบบเอกสารโครงงานด้าน [Web Database] [Animation] และ [Gaming]

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
61122660107 นายอภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ การพัฒนาระบบร้านค้าของโรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา อ.ณิชา นภาพร -
61122660112 นายณัฐวุฒิ มูลจันทร์ ระบบจัดการครุภัณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผศ.ไพจิตร -
61122660114 นายทัตเทพ ทองโชติ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "โควิด-19 ภัยใกล้ตัว" อ.ศิญาพัฒน์ -
61122660115 นายสหัสชัย โสมิญะ ระบบบริหารจัดการรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผศ.ไพจิตร -
61122660118 นายสุทธินนท์ นาคปน - -
61122660119 นายพยม พวงมาลา การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโรงงานเซรามิกบ้านมะกอก-นาบัว อ.ศักดิ์ชัย -
61122660120 นางสาวรมิดา สมกูล การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง การลดน้ำหนักโดยไม่พึ่งยาลดน้ำหนัก อ.ณิชา นภาพร -
61122660122 นายแสนไกร นุนุ การ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง การแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.ศิญาพัฒน์ -
61122660123 นางสาวสุพัชราพร บุญผันธนากุล การพัฒนาระบบการยืม - คืนหนังสือห้องสมุดของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก อ.ศักดิ์ชัย -