การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 601226601 ]
ปีการศึกษา 2562 (รหัสกลุ่ม 60)
รูปแบบเอกสารโครงงานด้าน [Web Database] [Animation] และ [Gaming]
รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
60122660101 นายกิตติโชติ มุลทะโนช ระบบจัดการครุภัณฑ์และวัสดุของโรงงานน้ำส้มไทยออเรนจ์ลำปาง อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
60122660102  นายคณาศักดิ์ จ่าปัน การผลิตแอนิเมชั่น เรื่อง การต่อต้านคอรัปชั่น อ.ญาดามณี ผ่าน
60122660107 นายบัณฑิตพงษ์ ตาปินตา การพัฒนาระบบบริหารร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อ.ญาดามณี ผ่าน
60122660111 นายยุทธนา แสงจันทร์ การ์ตูนแอนนิเมชันการเรียนรู้ความหมายของเครื่องหมายจราจรบนท้องถนน อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
60122660116 นายณัฐชานนท์ ต่อทรัพย์สิริ การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชันสอนการเลือกตั้งที่ถูกวิธี ผศ.ไพจิตร ผ่าน
60122660118 นายณัฐวัชต์ โชติธนนันทพงศ์ การผลิตเกม : สมรภูมิรถถังต่อสู้ อ.ศิญาพัฒน์ ผ่าน
60122660122 นายหฤษฎ์ คำแสน ระบบขายหน้าร้านของธุรกิจน้ำส้มไทยออเรนจ์ อ.ศักดิ์ชัย รอสอบ
60122660123 นายนิธิทัศน์ มะณีทอง ระบบขายสินค้าออนไลน์ของร้านโมเดลกันดั้มของเล่น ลำปาง อ.ศักดิ์ชัย ผ่าน
60122660124 นายดิษวการณ์ อินต๊ะขัน การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชันเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษา ผศ.นพนันท์ ผ่าน
60122660127 นายปฏิคม ถาวงค์ ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ออนไลน์ ของโรงเรียนมัธยมวิทยาศึกษา อ.ศักดิ์ชัย รอสอบ
60122660128 นายภัทรพงษ์ สนั่นเมือง การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชันการทำใบขับขี่รถยนต์ ผศ.ไพจิตร ผ่าน
60122660130 นายอนุรักษ์ ใจทิศ การพัฒนาระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ อ.ญาดามณี ผ่าน
60122660132 นายมารุตเทพ ร่มโพธิ์ การพัฒนาระบบกิจกรรมและบริหารทรัพยากรของอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดลำปาง อ.ศิญาพัฒน์ ผ่าน
60122660134 นายนันทวัฒน์ กันทะยอด การผลิตเกม : เกมนักฆ่ายุง อ.ศิญาพัฒน์ ผ่าน
60122660136 นางสาวศิรินภา ศรีใจแก้ว การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องพัก (เฌอปรางค์โฮม) อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
60122660137 นายนพดล วงศ์อุดทา การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชัน เรื่อง ภัยที่มาจากควันบุหรี่ ผศ.ไพจิตร ผ่าน