การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 591226601 ]
ปีการศึกษา 2562 (รหัสกลุ่ม 59)
รูปแบบเอกสารโครงงานด้าน [Web Database] [Animation] และ [Gaming]

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
59122660101 นายจักรพันธ์ สิทธิกัน การพัฒนาระบบจัดการคาร์แคร์ของร้านวอร์ชแอดมี ผศ.ไพจิตร -
59122660105 นายนุภาวัฒน์ ชัยรัตน์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน มอบหมายงาน ติดตามผลและประเมินผล ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ไพจิตร -
59122660111 นายมงคล ปงกา การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง จุดเริ่มต้นการผจญภัยของพองเพื่อนต่างโลก อ.ณิชา นภาพร -
59122660112 นายยงยศ ปุ๊ดกันทา การผลิตแอนิเมชันตามพระราโชบายในรัชกาลที่ 10 เรื่อง "คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ" อ.ศิญาพัฒน์ -
59122660113 นายยุทธการ มิตรสาธิต การผลิตอนิเมชั่นตามหลักธรรมในหัวข้อความไม่ประมาท เรื่อง "ชีวิตกับความตาย" อ.ศิญาพัฒน์ -
59122660114 นายวิษณุ สุทธแสน พัฒนาระบบจัดการบัญชีรายรับ-จ่ายด้านกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.ศักดิ์ชัย -
59122660115 นายสุรรัตน์ มุ่งดี ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนไผ่งามวิทยา อ.ณิชา นภาพร -
59122660116 นายโสภาค พิลึก การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผึ้ง เจษฎา อ.ณิชา นภาพร -
59122660120 นายชยุต ไชโย ระบบการจัดตารางสอนและตารางเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผศ.นพนันท์ -
59122660121 น.ส.สุรินธรณ์ อินญาศรี พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ศักดิ์ชัย ผ่าน
59122660122 นายศุภกฤต ธรรมรังษี ระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานแบบออนไลน์ เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของพนักงานทั้งหมดใน บริษัท เจน วาย คอเปอเรชั่น จำกัด ผศ.นพนันท์ -
59122660123 นายกิตตินันท์ ชัยธง การพัฒนาระบบร้านค้า e-Commerce ของร้านพงศกรพาณิชย์ อ.ญาดามณี -
59122660126 นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ณิชา นภาพร -
59122660132 นายนราธิป จันทร์ทิพย์ ระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการซื้อขายสินค้าโอทอป ของร้านค้าในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.ญาดามณี ผ่าน
59122660134 นายศักดิ์รวี เขื่อนคำ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าน ผศ.ไพจิตร -
59122660135 นายสันธิ ควรเจริญ การพัฒนาระบบร้านค้าแบบ e-commerce ของร้านค้าน้ำล้อมเคหะภัณฑ์ อ.ญาดามณี -