การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 591226601 ]
ปีการศึกษา 2563 (รหัสกลุ่ม 59)
รูปแบบเอกสารโครงงานด้าน [Web Database] [Animation] และ [Gaming]

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
59122660101 นายจักรพันธ์ สิทธิกัน การพัฒนาระบบจัดการคาร์แคร์ของร้านวอร์ชแอดมี ผศ.ไพจิตร ผ่าน
59122660105 นายนุภาวัฒน์ ชัยรัตน์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน มอบหมายงาน ติดตามผลและประเมินผล ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ไพจิตร ผ่าน
59122660111 นายมงคล ปงกา การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง ตำนานขนมครก อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
59122660112 นายยงยศ ปุ๊ดกันทา การผลิตแอนิเมชันตามพระราโชบายในรัชกาลที่ 10 เรื่อง "คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ" อ.ศิญาพัฒน์ -
59122660113 นายยุทธการ มิตรสาธิต การผลิตอนิเมชั่นตามหลักธรรมในหัวข้อความไม่ประมาท เรื่อง "ชีวิตกับความตาย" อ.ศิญาพัฒน์ -
59122660114 นายวิษณุ สุทธแสน พัฒนาระบบจัดการบัญชีรายรับ-จ่ายด้านกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.ศักดิ์ชัย -
59122660115 นายสุรรัตน์ มุ่งดี ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงเรียนไผ่งามวิทยา อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
59122660116 นายโสภาค พิลึก การพัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มผึ้ง เจษฎา อ.ณิชา นภาพร ผ่าน
59122660120 นายชยุต ไชโย ระบบการจัดตารางสอนและตารางเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผศ.นพนันท์ ผ่าน
59122660121 น.ส.สุรินธรณ์ อินญาศรี (จบปี 2562) พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการงานแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ศักดิ์ชัย ผ่าน
59122660122 นายศุภกฤต ธรรมรังษี ระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานแบบออนไลน์ เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของพนักงานทั้งหมดใน บริษัท เจน วาย คอเปอเรชั่น จำกัด ผศ.นพนันท์ -
59122660123 นายกิตตินันท์ ชัยธง การพัฒนาระบบร้านค้า e-Commerce ของร้านพงศกรพาณิชย์ อ.ญาดามณี -
59122660126 นายเกรียงศักดิ์ มั่งมี ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ณิชา นภาพร -
59122660132 นายนราธิป จันทร์ทิพย์ (จบปี 2562) ระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการซื้อขายสินค้าโอทอป ของร้านค้าในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อ.ญาดามณี ผ่าน
59122660134 นายศักดิ์รวี เขื่อนคำ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าน ผศ.ไพจิตร ผ่าน
59122660135 นายสันธิ ควรเจริญ การพัฒนาระบบร้านค้าแบบ e-commerce ของร้านค้าน้ำล้อมเคหะภัณฑ์ อ.ญาดามณี -