-การผลิตการ์ตูนแอนนิเมชัน
-การพัฒนาแอพพลิเคชัน
-ระบบสารสนเทศด้านท่องเที่ยว
- พิธีแสดงความยินดีบัณฑิต
- พัฒนาระบบบริหารข้อมูล
- การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น - เข้าวัดฟังธรรมะ/บำเพ็ญ
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ปัญญาประดิษฐ
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
- เทคโนโลยีสื่อประสม
- เอกสารการประชุม
- มคอ 3 , มคอ.4,5,6
- ประกันคุณภาพ....หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนที่มีวุฒิภาวะความรู้ความสามารถ ในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนอยู่.ในปัจจุบันเปิดสอนทั้งสิ้น.๔ สาขา คือ สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาปัญญาประดิษฐ์ สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีสื่อประสม

โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [กลุ่ม 59]
โครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [กลุ่ม 60]

 

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Software Engineering

๒. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.S. (Software Engineering)

๓. ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑ . มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒ . มีทักษะในการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์และสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมได้อย่างมืออาชีพ
๓ . มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และเห็นคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา
๔ . มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

๕. กำหนดการเปิดสอน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว

ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรจากคณะกรรมการอุดมศึกษาแล้ว

 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Copyright (c) 2012. Software Engineering Lampang Rajabhat University.